Nabídka prací

Vlastníte pozemek a chcete kousek přikoupit? Chcete prodat část svého pozemku? Máte oplocený pozemek a když se podíváte na svou parcelu v katastrální mapě, máte podezření, že něco nehraje? Neznáte hranice svého pozemku? 

Potom potřebujete geodeta.

Upozornění: Co se týká rozdělení pozemku, jehož výsledkem bude vypracování geometrického plánu. Před oslovením geodeta je nutné projednat způsob rozdělení s příslušným stavebním úřadem, neboť ke smlouvě, jejímž podkladem bude právě geometrický plán, se musí přikládat souhlas stavebního úřadu s rozdělením pozemku.

Potřebujete informaci o parcele nebo získat snímek katastrální mapy? 

Pak klikněte zde: Nahlížení do katastru nemovitostí

Chcete kolaudovat dokončenou stavbu? Pak budete potřebovat geodeta. Ten stavbu zaměří a vyhotoví geometrický plán. Ten od Vás bude požadovat stavební úřad a následně ho využijete i k zápisu na Katastrálním úřadu.

K zápisu dokončené stavby na Katastrálním úřadu je potřeba:

  1. vyplnit formulář Ohlášení změny údajů o pozemku, jehož součástí je stavba. Ten získáte zde nebo na podatelně Katastru.
  2. listinu dokládající způsob využití stavby – podrobnosti v Pokynech formuláře.
  3. doklad o přidělení čísla popisného či evidenčního. Pokud byla budova očíslována po 1.7.2012, doklad o přidělení čísla popisného nebo evidenčního není potřeba.
  4. geometrický plán pro vyznačení budovy

Formuláře lze získat na: www.cuzk.cz, záložka FORMULÁŘE nebo na podatelně Katastrálního úřadu. 

Potřebujete informaci o parcele nebo získat snímek katastrální mapy? 
Pak klikněte zde: Nahlížení do katastru nemovitostí

Chcete si zajistít přístup na svůj pozemek přes pozemek vašeho souseda? Potřebujete mít přístup ke studni, která není na Vašem pozemku? Vede elektrický kabel, či vodovodní potrubí přes cizí pozemek a chcete mít zajištěný přístup na případnou opravu? Pak potřebujete geodeta. Ten Vám vyhotoví geometrický plán na vymezení rozsahu věcného břemene k části pozemku, na jehož základě vyhotovíte smlouvu a vložíte ji na Katastr. 

Potřebujete informaci o parcele nebo získat snímek katastrální mapy? 
Pak klikněte zde: Nahlížení do katastru nemovitostí

Jsou údaje o poloze hranic Vaší parcely dostatečně spolehlivé?

Vlivem nejednotného původu katastrálních map a různé přesnosti zaměřování změn v minulosti katastr obsahuje údaje o poloze lomových bodů hranic pozemků s různou polohovou přesností, na které závisí i míra spolehlivosti výsledku případného vytýčení hranice podle údajů katastru a přesnost evidované výměry.

Proto je vhodné před koupí pozemku nechat odborně zaměřit stávající označení hranic v terénu a porovnat výsledek zaměření s údaji katastrální mapy nebo nechat podle katastrální mapy odborně vytyčit takové hranice, které jsou v terénu neznatelné. Pokud je dosavadní geometrické a polohové určení evidováno s nižší přesností, než které je možno dosáhnout dnešními měřickými postupy a pomůckami, lze na podkladě výsledků zaměření stávajícího označení nebo na podkladě vytyčení dosud neoznačených hranic za účelem jeho zpřesnění vyhotovit geometrický plán pro průběh vlastníky zpřesněné hranice pozemků. Tento geometrický plán je pak jako neoddělitelná součást souhlasného prohlášení o shodě na průběhu hranic pozemků, podepsaného vlastníky všech dotčených pozemků, technickým podkladem pro zpřesnění geometrického a polohového určení pozemku v katastru nemovitostí. Přesnější údaje o poloze hranic Vašeho pozemku mohou v budoucnosti rychle a jednoznačně přispět k urovnání sporu.

Souhlasné prohlášení k podpisu předkládá geodet.

Na katastr se ještě předkládá buď Ohlášení zpřesněného geometrického a polohového určení pozemků nebo Ohlášení zpřesněného geometrického a polohového určení pozemků téhož vlastníka

Vlastníte parcelu a nevíte, kde se v terénu nachází? Chcete stavět nový plot a nemáte jistotu, že ten stávající plot je na správném místě? Nechcete, aby investice do stavby plotu byla zbytečná? Pak si objednejte geodeta

Postup vytýčení: na vytyčované místo se jezdí obvykle 2x. Poprvé si geodet zaměří okolní situaci. Již teď je vhodná účast objednavatele, který může geodeta upozornit na skutečnosti, které by mohly mít něco společného s vytyčovanou hranicí, jako např. na staré mezníky, zbytky staré hranice apod. Po zpracování naměřených údajů v kanceláři a stanovení vytyčovacích prvků si geodet se zadavatelem zakázky domluví termín vytýčení a pozve vlastníky sousedních pozemků na místo vytýčení, kde je seznámí s vytyčovanou hranicí. 

Potřebujete informaci o parcele nebo získat snímek katastrální mapy? 
Pak klikněte zde: Nahlížení do katastru nemovitostí

Mapový podklad /polohopis a výškopis/ slouží jako podklad pro projektování staveb. Vhodná je konzultace požadavků na zaměření s projektantem stavby telefonicky, popřípadě na místě samém. 

Potřebujete informaci o parcele nebo získat snímek katastrální mapy? 
Pak klikněte zde: Nahlížení do katastru nemovitostí

Polohopisný a výškopisný výkres v většinou v měřítku 1:500 nebo 1:1000, podle situace i větším, se zákresem polohy stavby s vazbou na přilehlé okolí. 

Potřebujete informaci o parcele nebo získat snímek katastrální mapy? 
Pak klikněte zde: Nahlížení do katastru nemovitostí

ing_dvorak_maly
logo

V oblasti katastru zaměřujeme dokončené stavby ke kolaudaci, věcná břemena, rozdělujeme a vytyčujeme pozemky. Vyhotovujeme mapové podklady pro projekty staveb, provádíme dokumentaci podzemních sítí apod.